هیچوقت فکرنمیکردم هنوز 12 ساعتم نگذشته از کنکور انقدر بی حس و حال و حوصله بشم

همه چیز خیلی کسل کنندست. یا به خاطر این روزای سرد و یخبندون و این برف نکبته

یا به خاطر....

وای خدا... این همه  چربی  باد اورده رو چجوری ابش کنم؟

/ 0 نظر / 19 بازدید